Index

Create New

Tiêu Đề Tóm tắc Ngày phát hành Thể loại Giá Xếp hạng PicturePath
Test1 Boi Canh mười ngàn năm trước công nguyên a b c x y z 22/10/2020 Thiếu Nhi 70000.00 1 Edit | Details | Delete Add to Cart
Test Boi Canh mười ngàn năm trước công nguyên a b c x y z 22/10/2020 Kiếm Hiệp 898989.00 2 Edit | Details | Delete Add to Cart

Tiêu Đề: Test1

Xếp hạng: 1

Giá: 70000.00

Tóm tắc: Boi Canh mười ngàn năm trước công nguyên a b c x y z

Ngày phát hành: 22/10/2020

Thể loại: Thiếu Nhi

Add to Cart

Tiêu Đề: Test

Xếp hạng: 2

Giá: 898989.00

Tóm tắc: Boi Canh mười ngàn năm trước công nguyên a b c x y z

Ngày phát hành: 22/10/2020

Thể loại: Kiếm Hiệp

Add to Cart